วัดสามง่าม

วัดสามง่าม คลองลำบ่อยาว ม.8 แขวงคู้ฝั่งเหนือ เขตหนองจอก 10530