นโยบาย ความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวของร้านพวงหรีด หรีด สเตชั่น (Wreath Station)

ร้านพวงหรีด หรีด สเตชั่น (Wreath Station) ขอแจ้งให้ทราบถึงนโยบายในการเก็บรักษาความลับเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่ได้ให้ไว้กับทางร้านของเรา หรือบุคคลใดก็ตามที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ wreathstation.com ซึ่งนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะประกอบด้วยวิธีการจัดเก็บรวบรวม การนำมาใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อประโยชน์ที่ท่านพึงจะได้รับ โปรดสละเวลาอันมีค่าในการทำความเข้าใจ หากท่านมีข้อสงสัย คำแนะนำ หรือรู้สึกไม่พึงพอใจในการรับบริการจากทางร้าน ท่านสามารถสอบถามข้อมูล เสนอแนะ หรือร้องเรียนกับเราได้ทุกเวลา

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมและการนำมาใช้
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ไว้ และข้อมูลที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ร้านของเรานั้น ผู้เข้าชมได้ยอมรับในสิทธิและกรรมสิทธิ์ของทางร้าน ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม มีดังนี้
 • ชื่อ – สกุลของลูกค้า
 • ที่อยู่สำหรับการจัดส่งสินค้า
 • หมายเลขโทรศัพท์
 • E-mail
 • ที่อยู่สำหรับการจัดส่งใบเสร็จ หรือใบกำกับภาษี

ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมนี้จะถูกนำมาใช้เพื่อประโยชน์ในการให้บริการต่าง ๆ เช่น การจัดส่งสินค้า การแจ้งข้อมูลในการจัดส่งสินค้า การแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมให้กับลูกค้านอกเหนือจากบนเว็บไซต์ และการประชาสัมพันธ์ข้อมูลสินค้าอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

ทางร้านของเราคุ้มครองและรักษาข้อมูลทั้งหมดด้วยระบบการรักษาความปลอดภัยที่มีมาตรฐานระดับสากล หากข้อมูลส่วนบุคคลสูญหายหรือเกิดความเสียหายที่เกิดจากการจารกรรมข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (Hack) หรือเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ ทางร้านของเราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธความรับผิดชอบจากเหตุดังกล่าวที่เกิดขึ้นทั้งหมด โดยทางเราไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบต่อข้อมูลที่สูญหายหรือได้รับความเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า
ร้านหรีด สเตชั่น ให้การรับรองว่าจะเก็บรักษาความลับเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าไว้อย่างดีที่สุดและไม่เปิดเผยข้อมูลให้แก่บุคคลภายนอก ยกเว้นในกรณีดังนี้
 1. การเปิดเผยข้อมูลแก่บริษัทที่จัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า ซึ่งข้อมูลที่จำเป็นต้องเปิดเผย คือ ชื่อกับที่อยู่ของผู้รับสินค้า และหมายเลขโทรศัพท์
 2. จำเป็นต้องมีการเปิดเผยข้อมูล เนื่องจากมีการบังคับใช้ทางกฎหมายที่ต้องให้ความร่วมมือกับทางองค์กรของภาครัฐ หรือในกรณีที่อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในสวัสดิภาพทางร่างกาย ชีวิต และทรัพย์สินของบุคคลอื่น
การจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
ทุกครั้งที่มีผู้เข้าชมเว็บไซต์ www.wreathstation.com ทางเราจะมีการจัดเก็บบันทึกข้อมูลจากบราวเซอร์ของผู้เข้าชมโดยอัตโนมัติ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะประกอบด้วย
 • หน้าเว็บไซต์ร้านหรีด สเตชั่นที่ท่านเข้าชม
 • วัน เวลา และระยะเวลาที่ท่านเข้าชม ข้อมูลที่ท่านค้นหาในเว็บไซต์
 • ประเภทของโปรแกรมบราวเซอร์ที่ท่านเข้าชมเว็บไซต์
 • เว็บไซต์ที่ท่านใช้ก่อนเข้าชมเว็บไซต์ร้านของเรา
การโฆษณาทางออนไลน์

เนื่องจากทางร้านหรีด สเตชั่นใช้บริการ Google AdWords Remarketing ในการโฆษณาทางออนไลน์ ส่งผลให้เมื่อท่านเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราแล้ว โฆษณาของทางร้านนั้นอาจจะไปปรากฏตามเว็บไซต์อื่น ๆ ที่ท่านเข้าไปเยี่ยมชมต่อไป ซึ่ง Google มีวิธีการทำงานดังนี้คือ เมื่อท่านได้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของร้านหรีด สเตชั่น Google จะจดจำการใช้งานของท่านด้วยการจัดเก็บหมายเลขบราวเซอร์ (Browser) ของผู้ใช้ และจัดการนำโฆษณาของเว็บไซต์ที่เข้าเยี่ยมชมนั้นไปแสดงบนเว็บไซต์อื่น ๆ ท่านสามารถมั่นใจได้ว่าการจัดเก็บหมายเลขบราวเซอร์นี้จะไม่ระบุถึงตัวท่าน และไม่สามารถสร้างการเข้าถึงคอมพิวเตอร์ของท่านได้อย่างแน่นอน อย่างไรก็ตาม หากท่านไม่มีความประสงค์ในการรับโฆษณาทางออนไลน์ โปรดคลิกไป
ที่ Google Ad Preferences Page แล้วเลือก Opt out of interest-based advertising entirely by cookie settings

ลิขสิทธิ์

ส่วนประกอบทั้งหมดที่ปรากฏขึ้นบนเว็บไซต์ของร้านหรีด สเตชั่น ไม่เพียงเฉพาะข้อความ เนื้อหา ภาพ เสียงเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงเครื่องหมายทางการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า สิทธิบัตร โนว์ฮาวส์ ฯลฯ ถือว่าเป็นลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องตามกฎหมายของเว็บไซต์ทางร้านแต่เพียงผู้เดียว ห้ามมิให้บุคคลใด หรือร้านใดลอกเลียนแบบ ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือโฆษณาเผยแพร่สู่สาธารณชน จำหน่าย หรือกระทำการใด ๆ ก็ตาม เพื่อใช้ในการแสวงหาผลประโยชน์ทางการค้า หรือผลประโยชน์โดยมิชอบ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากร้านหรีด สเตชั่น หากพบว่าบุคคลใด หรือร้านใดก็ตามทำการละเมิดลิขสิทธิ์ดังกล่าว ทางร้านของเราจะดำเนินการตามกฎหมายทันที

การเปลี่ยนแปลงและแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัว

ร้านหรีด สเตชั่นสามารถเปลี่ยนแปลงและแก้ไขนโยบายการเก็บรักษาความลับเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าข้างต้นได้ทุกเวลา และหากมีการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขนโยบายใด ๆ ทางเราจะมีการประกาศให้ทราบไว้บนเว็บไซต์ทั้งหมด เพื่อประโยชน์ที่ท่านควรได้รับ โปรดตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงของนโยบายดังกล่าวอยู่เสมอ

ติดต่อเรา
หากท่านมีข้อสงสัย คำแนะนำ หรือรู้สึกไม่พึงพอใจในการรับบริการจากทางร้าน ท่านสามารถสอบถามข้อมูล เสนอแนะ หรือร้องเรียนกับเราได้ที่  wreathstationwreathstationกดดู E-mail
หากท่านมีข้อสงสัย คำแนะนำ หรือรู้สึกไม่พึงพอใจในการรับบริการจากทางร้าน ท่านสามารถสอบถามข้อมูล เสนอแนะ หรือร้องเรียนกับเราได้ที่  กดเพื่อส่งอีเมล