วัดรวกสุทธาราม

วัดรวกสุทธาราม ถนนจรัลสนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย 10700

วัดมะลิ

วัดมะลิ ถนนจรัลสนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย 10700

วัดเพลงวิปัสสนา

วัดเพลงวิปัสสนา ถนนจรัลสนิทวงศ์ 37 แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย 10700

วัดบางเสาธง

วัดบางเสาธง ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย 10700