วัดวรจรรยาวาส

วัดวรจรรยาวาส ถนนเจริญกรุง แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม 10120

วัดลาดบัวขาว

วัดลาดบัวขาว ถนนเจริญกรุง แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม 10120

วัดราชสิงขร

วัดราชสิงขร ถนนเจริญกรุง แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม 10120

วัดบางโคล่นอก

วัดบางโคล่นอก ถนนรัชดาภิเษก แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม 10120

วัดจันทร์ใน

วัดจันทร์ใน ถนนเจริญกรุง แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม 10120

วัดจันทร์นอก

วัดจันทร์นอก ถนนรัชดาภิเษก แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม 10120