วัดสุทธาราม

วัดสุทธาราม คลองบางไส้ไก่ แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน 10600