วัดวิมุตยาราม

วัดวิมุตยาราม ถนนจรัลสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด 10700