วัดอัมพวา

วัดอัมพวา ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย 10700

วัดสีหไกรสร

วัดสีหไกรสร ถนนพรานนก แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย 10700

วัดละครทำ

วัดละครทำ ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย 10700

วัดยางสุทธาราม

วัดยางสุทธาราม ถนนพรานนก แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย 10700

วัดโพธิ์เรียง

วัดโพธิ์เรียง ถนนจรัลสนิทวงศ์ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย 10700

วัดพระยาทำ

วัดพระยาทำ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย 10700

วัดดงมูลเหล็ก

วัดดงมูลเหล็ก ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย 10700

วัดครุฑ

วัดครุฑ ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย 10700