วัดไผ่ตัน

วัดไผ่ตัน ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 10400