วัดปริวาศ

วัดปริวาศ ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา 10120

วัดบรมสถล

วัดบรมสถล ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาธร 10120

วัดทองบน

วัดทองบน แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา 10120

วัดช่องนนทรี

วัดช่องนนทรี ถนนช่องนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา 10120

วัดช่องลม

วัดช่องลม ถนนรัชดาภิเษก แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา 10120

วัดดอกไม้

วัดดอกไม้ ถนนสาธุประดิษฐ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา 10120

วัดคลองใหม่

วัดคลองใหม่ ถนนรัชดาภิเษก แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา 10120