วัดสระบัว

วัดสระบัว ถนนพระราม 1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน 10330

วัดชัยมงคล

วัดชัยมงคล ถนนพระรามที่ 1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน 10330

วัดดวงแข

วัดดวงแข ถนนจารุเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน 10330