วัดเทวสุนทร

วัดเทวสุนทร คลองบางเขน ม.19 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 10900