วัดวรจรรยาวาส

วัดวรจรรยาวาส ถนนเจริญกรุง แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม 10120

วัดราชสิงขร

วัดราชสิงขร ถนนเจริญกรุง แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม 10120