วัดวิเศษการ

วัดวิเศษการ ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย 10700