วัดบรมสถล

วัดบรมสถล ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาธร 10120