วัดบางไส้ไก่

วัดบางไส้ไก่ ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี 10600