วัดสุวรรณคีรี

วัดสุวรรณคีรี ถนนรุ่งประชา แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย 10700

วัดบางบำหรุ

วัดบางบำหรุ ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย 10700

วัดนายโรง

วัดนายโรง ถนนจรัญสนิทวงศ์ 45 แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย 10700