• พวงหรีดดอกไม้สด
  • พวงหรีดพัดลม
  • พวงหรีดกระดาษ
  • ราคาไม่เกิน 1500 บาท
  • ราคา 1500 – 2500 บาท
  • ราคา 2500 – 3500 บาท
  • ราคา 3500 บาท ขึ้นไป
  • พัดลมขนาด 16 นิ้ว
  • พัดลมขนาด 18 นิ้ว
  • พัดลมอุตสาหกรรม

รวมทุกข้อมูลของ วัดไทรน้อย

วัดไทรน้อย เดิมทีถูกสร้างขึ้นในปีพ.ศ. 2437 โดยกลุ่มมอญจากมหาชัยบ้านบางกระเจ้า บ้านไร่และบ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร ที่เข้ามาตั้งชุมชนบริเวณนี้ และสร้างวัดขึ้น โดยให้ชื่อว่าวัดสาลีมุนีภิรมย์ ซึ่งสื่อถึงที่ดินบริเวณที่ตั้งวัดว่าเป็นที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหารต่าง ๆ และเป็นที่พำนักอันรื่นรมย์ของผู้ทรงศีล แต่ในปีพ.ศ. 2495 มีการให้แจ้งชื่อวัดกับท่านเจ้าคณะจังหวัด แต่เนื่องจากชื่อวัดมีความยาว และผู้แจ้งชื่อเป็นคนมอญที่พูดภาษาไทยไม่คล่อง จึงมีการเปลี่ยนชื่อวัดใหม่ กลายเป็นวัดไทรน้อยในที่สุด

จุดเด่น

พระเจดีย์มุนีภิรมย์และวิหารครอบเจดีย์

ที่ตั้ง

เลขที่ 40 หมู่ที่ 1 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150

ช่องทางการติดต่อ

เบอร์โทรศัพท์: 02-923-9594 Facebook: https://www.facebook.com/วัดไทรน้อย-312341822214345/

โรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย

การเดินทาง

เดินทางโดยรถประจำทางสาย 1003, รถตู้เบอร์ ต.133, รถตู้เบอร์ ต.150

สถานที่ท่องเที่ยว

ตลาดน้ำวัดไทรน้อยมหาเจดีย์มุนีภิรมย์

สถานที่ใกล้เคียง

สถานีอนามัยคลองตาคล้าย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล คลองตาคล้าย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โรงกระโจม